عنوان
(Punica granatum L.) دیریت ژرم پلاسم انار كاربرد نشانگرهای مولكولی ریزماهواره در م
نویسنده (گان)
مهربانو كاظمی الموتی- - -
چکیده مقاله
چکيده ايران از جمله کشورهايي است که تنوع ژنتيكي زيادي در ارقام و ژنوتيپ هاي انار (Punica granatum L.) آن مشاهده مي شود. نخستين بار اين نمونه ها با هدف حفظ و نگهداري از ژرم پلاسم غني انار ايراني جمع آوري و در کلکسيوني پايه¬ شهرستان يزد كشت شدند. مشكلات مرتبط با مديريت موثر اين تعداد نمونه¬ و نيز وجود ارقام و ژنوتيپ هاي Synomymous، Homonymous، Duplicate و Miss-labelled، استفاده و بهره برداري صحيح و كامل از اين ژرم¬پلاسم را محدود ساخته است. بنابراين، در راستاي كاهش تعداد نمونه ها با حفظ بخش اعظمي از تنوع ژنتيكي موجود و تشكيل كلكسيون مركزي، 738 ژنوتيپ و رقم موجود در اين کلکسيون به كمك نشانگرهاي ريزماهواره مورد ارزيابي هاي مولكولي قرار گرفتند. در اين تحقيق، پتانسيل 7 نشانگر ريزماهواره در ارزيابي تنوع ژنتيکي گسترده اين نمونه¬ها و نيز کارايي آنها در تفکيک ژرم¬پلاسم¬هاي موجود در اين کلکسيون بمنظور دستيابي به اهداف فوق بررسي شده است. با استفاده از اين آغازگرها تعداد 31 آلل مشاهده شد که تعداد آنها در هر مکان ژني در دامنه¬اي بين 2 تا 10 آلل قرار داشت. ميانگين محتواي اطلاعات چندشکلي اين آغازگرها 496/0 و ميانگين هتروزيگوسيتي مورد انتظار 547/0 بدست آمد، همچنين بالاترين ميزان چندشکلي مشاهده شده مربوط به آغازگر MP26 مي¬باشد. تجزيه Neighbour-Net داده¬ها بر پايه روش فاصله پي تصحيح نشده و تجزيه ساختار بر پايه مدل، داده¬ها را به 13 گروه اصلي و چندين زير گروه تقسيم کرد که اين دسته¬بندي¬ها اکثرا مستقل از طبقه¬بندي-هاي جغرافيايي و تشابهات نامي مي¬باشد. مطالعه انجام شده بيانگر تنوع ژنتيکي بالا و همچنين اختلاط شديد ژنتيكي در کلکسيون پايه انار ايران بوده و اين يافته¬ها مي¬توانند علاوه بر استفاده در برنامه¬هاي اصلاحي، مي تواند در تشکيل کلکسيون مركزي مورد توجه قرار گيرد.

متن کامل مقاله