عنوان
بررسی تاثیرکلرید کلسیم، هیپوکلرید سدیم و پوشش پلی اتیلن بر کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم رباب در انبار
نویسنده (گان)
زیبا مهدوی نیا- عبدالحسین ابوطالبی- ابوالقاسم حسن پور-
چکیده مقاله
به منظور بررسي اثرتيمارهاي کلريد کلسيم و هيپوکلريد سديم در سه غلظت و دومدت زمان غوطه وري و دو نمونه پوشش مصنوعي پلي اتيلن ( پلاستيک معمولي و سلوفان) در مقايسه با شاهد، اين آزمايش روي ميوه رقم رباب صورت گرفت . ميوه¬ها به مدت 4 ماه در انبارزير زمين با شرايط دمايي 15-10 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 75 درصد نگهداري گرديد و پس از پايان هر ماه درصد کل مواد جامد محلول آب ميوه و اسيد کل آب ميوه اندازه¬گيري شد. بر اساس نتايج با گذشت زمان درصد کل مواد جامد محلول افزايش داشت. بالاترين درصد کل مواد جامد محلول مربوط به تيمار کلريد کلسيم 5/7 درصد به مدت 3 دقيقه و پايين ترين آن مربوط به تيمار پوشش پلاستيک بود. اسيد کل آب ميوه در تيمار کلريد کلسيم کاهش بيستري نسبت به تيمار هيپوکلريد سديم داشت و بيشترين ميزان اسيد کل آب ميوه مربوط به پوشش پلاستيک معمولي بود.

متن کامل مقاله