عنوان
بررسی اثر نوع تیمار و پوشش مصنوعی بر کاهش وزن و کیفیت ظاهری در پس از برداشت میوه انار رقم رباب
نویسنده (گان)
زیبا مهدوی نیا- عبدالحسین ابوطالبی- ابوالقاسم حسن پور-
چکیده مقاله
به منظور بررسي اثر نوع تيمار، نوع پوشش بر کاهش وزن و کيفيت ظاهري ميوه انار رقم رباب، اين پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار انجام شد. بدين منظور ميوه¬هاي رقم رباب با سه غلظت و 2 مدت زمان غوطه¬وري کلريد کلسيم و هيپوکلريد سديم تيمار شده و دو پلاستيک معمولي و سلوفان پيچيده شده و به انبار زيرزمين با شرايط دمايي 15-10 درجه سانتي گراد و رطوبت 75 درصد منتقل و به مدت 4 ماه نگهداري شدند. در ابتداي آزمايش و پس از آن در پايان هر ماه تعدادي از ميوه ها مربوط به هر تکرار درصد کاهش وزن و وضعيت ظاهري اندازه¬گيري گرديد. بر اساس نتايج پوشش پلاستيک معمولي کمترين کاهش وزن و هيپوکلريد سديم 9 درصد بيشترين کاهش وزن را داشت. بالاترين امتياز ظاهري مربوط به ميوه¬هاي پيچيده شده در پلاستيک معمولي بود و ميوه¬هاي شاهد پايين¬ترين کيييفيت ظاهري را داشتند.

متن کامل مقاله