عنوان
بررسی مشكلات مروجان كشاورزی در انتقال نتایج تحقیقات علمی به انار كاران ایرانی
نویسنده (گان)
رستم صابری فر-
چکیده مقاله
زمينه و هدف: اغلب اناركاران تمايلي به بهره¬گيري از روش هاي نوآورانه ندارند و در صورت تمايل اين اطلاعات را از مروجان كشاورزي دريافت مي كنند. حال آن كه مروجان كشاورزي براي دسترسي به نتايج تحقيقات جديد با مشكلاتي مواجه اند. هدف اين مطالعه، شناسايي موانع به كارگيري نتايج تحقيقات علمي در عملكرد مروجان كشاورزي بوده است. روش: پرسشنامه مورد استفاده شامل دو بخش بود. اول شامل اطلاعات جمعيتي و دوم شامل 30 سوال پنج گزينه اي(مقياس ليكرت) بود كه موانع به كارگيري نتايج تحقيقاتي را در برداشت. نتايج: نتايج نشان داد كه موانع شناسايي شده در 4 حيطه سازماني، كيفيت تحقيق، آگاهي و مهارت مروجان و موانع مربوط به دسترسي به نتايج تحقيق بوده است. سه مانع اول نداشتن وقت براي مطالعه منابع جديد، نداشتن اختيار براي تغيير رويه هاي جديد، فقدان امكانات و تسهيلات مورد نياز براي به كارگيري نتايج تحقيق بودند كه همگي در بخش موانع سازماني جاي مي گيرند. نتيجه گيري: در واقع، فقدان حمايت سازماني يكي از بزرگترين موانع ورود نتايج تحقيقات به صحنه عمل تلقي مي شود و براي آن كه اين نتايج بتواند اثر بخشي خود را در عمل نشان دهد، بايد نسبت به رفع آنها اقدام كرد

متن کامل مقاله