عنوان
تحلیلی بر ویژگیهای تخته خرده چوب حاصل از ضایعات چوبی درخت انار در مقایسه با سایر گونه های چوبی
نویسنده (گان)
رویا فضلی- نورالدین نظرنژاد-
چکیده مقاله
چکيده در اين بررسي ويژگيهاي تخته خرده چوبهاي حاصل از ضايعات چوبي درختان انار با ويژگيهاي تخته خرده چوبهاي ساخته شده از برخي گونه هاي چوبي مقايسه مي شود. درختان انار(Punica Grunatum) خزان کننده هستند. زيستگاه آنها نواحي گرم و مرطوب با زمستانهاي معتدل مي باشد و حداکثر ارتفاع آنها به 6 متر مي رسد . از سرشاخه هاي بريده شده ي آن به عنوان ضايعات چوبي مي توان در ساخت تخته خرده چوب استفاده کرد. در اين مقاله با جمع آوري و تجزيه و تحليل نتايج تحقيقات انجام شده، خواص مقاومتي گونه هاي چوبي ديگر با ويژگيهاي تخته هاي مشابه از ضايعات چوب درخت انار مقايسه شد. در اين بررسي خواص مقاومتي تخته هاي ساخته شده از ضايعات درخت انار نسبت به گونه هاي مورد مقايسه در جايگاه خوبي قرار گرفته و مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته بالاتر از حد استاندارد داشته است.

متن کامل مقاله