عنوان
اندازه گیری کارایی با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر داده¬ها
نویسنده (گان)
سید محمد جعفر اصفهانی- جواد خزاعی- بهزاد امرایی-
چکیده مقاله
چكيده در اين مطالعه کارايي فني باغات انار شهرستان فردوس با استفاده از رويکرد تحليل فراگير داده¬ها اندازه¬گيري شد. به اين منظور تعداد 30 باغ انتخاب شدند و اطلاعات لازم جهت محاسبه کارايي از طريق پرسشنامه در سال 1390جمع آوري شد، سپس با استفاده از نرم¬افزارDEAP کارايي آنها با فرض بازدهي ثابت و بازدهي متغير به مقياس اندازه¬گيري شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که با فرض بازهي ثابت به مقياس تنها هفت واحد داراي کارايي 100 درصد بودند و بقيه واحدها داراي درجات متفاوت ناکارايي بودند. ولي با فرض بازدهي متغير به مقياس هفده واحد داراي کارايي 100 درصد بودند. ميانگين کارايي واحدها با استفاده از روش بازدهي ثابت به مقياس6/48 درصد مي¬باشد و با روش بازدهي متغير به مقياس برابر 90 درصد مي¬باشد. علاوه بر اين با شناخت واحدهاي الگو براي واحدهاي ناکارا مي¬توان تعيين کرد که اين واحدها چقدر بايد نهاده هاي خود را تعديل كنند تا به يك واحد كارا تبديل شوند.

متن کامل مقاله