عنوان
بررسی امکان ریزازدیادی انار
نویسنده (گان)
منصور کلانتر- محمد خوانین زاده-
چکیده مقاله
امروزه تکنيک هاي کشت بافت گياهي از تحول چشمگيري برخوردار شده و نقش تعيين کننده اي در ازدياد انواع گونه هاي درختي، درختچه اي و علفي دارند. مزايايي از قبيل سهولت تکثير، حفظ ثبات ژنتيکي، عدم محدوديت زمان و مکان و غيره باعث شده است. اين گرايش از بيوتکنولوژي اهميت ويژه اي داشته باشد. در اين تحقيق انار به دليل هزينه هاي زياد ازدياد به روش هاي متداول موجود و همچنين دارا بودن مسائل و مشکلات جانبي زياد و تقاضاي روز افزون آن ، جهت تکثير غير جنسي به روش ريز ازديادي انتخاب گرديد. به منظور بررسي و تشخيص محيط کشت مناسب چندين محيط کشت شامل، DKW2/1، DKW ، MS2/1 ، MS، Knop2/1 ، Knop در مرحله شاخه زايي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور با استفاده از طرح آماري فاکتوريل و اعمال تيمارهايBAP درچهارسطح شامل mg/l(2و 5/1و 1و5/0) و NAA در سه سطح شامل mg/l (2/0 و 1/0 و 0) و با سه تکرار، اثر هر يک از محيط ها و تنظيم کننده هاي رشد گياهي در مرحله ي شاخه زايي مورد بررسي قرار گرفت. ريز نمونه ها از مريستم انتهايي جوانه هاي انتهايي گياه انتخاب گرديدند و جهت ضدعفوني ريز نمونه ها از الکل 96 درصد واتيکس 15 درصد و شتسشو در مراحل زماني مختلف استفاده شد. تحزيه و تحليل آماري نتايج با استفاده نرم افزار SAS نشان داد که محيط کشت DKW در مقايسه با ساير محيط ها داراي عملکرد بهتري در محله شاخه زايي مي باشد؛ همچنين از تيمار غلظت بالاي هورمون BAP (2ميلي گرم در ليتر) بدون NAA. (0 ميلي گرم در ليتر) در مرحله ي شاخه زايي بهترين نتيجه بدست آمد.

متن کامل مقاله