عنوان
بررسی تنوع ژنتیكی انار با استفاده از ترکیب نشانگرهای مولكولی
نویسنده (گان)
طیبه قربانی- کیانوش چقامیرزا- عیسی ارجی-
چکیده مقاله
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي انارهاي استان کرمانشاه، تعداد 44 ژنوتيپ انار از 6 منطقه در استان كرمانشاه جمع آوري شدند. تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي انار مورد مطالعه با استفاده از ترکيب دو نشانگر RAPD و ISSR ارزيابي گرديد. در مجموع 297 باند توسط اين نشانگرها (20 آغازگر RAPD و 20 آغازگر ISSR) توليد شد كه از بين آنها تعداد 137 باند چند شكل بود. اندازه باندها بين 300 تا 3500 جفت باز متغير بود. نتايج حاصل از تجزيه كلاستر بر اساس ضريب تشابه جاكارد ژنوتيپ ها را به هفت گروه تقسيم نمود. جهت تعيين تعداد مطلوب خوشه از روش تجزيه واريانس مولكولي استفاده شد. با بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي انار با استفاده از نشانگر‌هاي RAPD و ISSR ضمن مشخص شدن وضعيت ژنتيكي آن‌ها مشاهده شد‌كه ژنوتيپ‌هاي متفاوت در گروه‌هاي جداگانه دسته بندي شده و همچنين ژنوتيپ‌هاي يك منطقه به گروه‌هاي مختلفي راه يافتند كه ناشي از تفاوت ژنوتيپ‌هاي درون هر منطقه و عدم مطابقت تنوع ژنتيکي و جغرافيايي است. نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از اين بود كه استان كرمانشاه داراي ذخاير غني و تنوع بالاي ژنتيكي گياه انار است اين مسئله مي‌تواند به نوعي تاييد كننده نظر کساني باشد كه ايران را خاستگاه و موطن اصلي انار مي‌دانند.

متن کامل مقاله