عنوان
بررسی اثر نهاده¬ها بر ریسک تولید کشاورزان، مطالعه موردی باغداران انار شهرستان شهرضا
نویسنده (گان)
مهدی قربانی- الهام دربندی- امید زمانی-
چکیده مقاله
كشاورزي ماهيتي وابسته به طبيعت دارد، از سوي ديگر بازار نيز تأثير زيادي بر كشاورزي دارد. نوسان‌هاي قيمت محصولات كشاورزي از جمله عواملي است که خارج از کنترل کشاورز بوده و اثر آن بر تصميمات کشاورزان غير قابل انکار است. مطالعه رفتار کشاورزان در قبال ريسک مي‌تواند در سياست‌گذاري دقيق‌تر مفيد باشد، چرا که در نظر نگرفتن ريسک در مطالعات، سياست‌گذاري را از مسير واقعي خود دور خواهد کرد. بر اساس آخرين آمارگيري اداره آمار وزارت جهاد کشاورزي (1389) در مورد محصولات باغي، سهم استان اصفهان در سال 1387 از کل توليدات آبي انار کشور 41/3 درصد بوده است که از اين ميزان سهم قابل توجهي معادل 84/39 درصد متعلق به شهرستان شهرضا مي¬باشد. بنابراين مطالعه عوامل موثر بر تصميمات کشاورزان در فرآيند توليد مي¬تواند سياست¬گذاري در زمينه افزايش توليد، بهره¬وري و ... را دقيق¬تر نمايد. مطالعه حاضر با رويکرد وجود ريسک در فعاليت¬هاي کشاورزي سعي در بررسي ميزان اثر نهاده-ها بر ريسک توليد انار در شهرستان شهرضا طي سال 88-89 دارد. بررسي¬ها نشان داد ميزان آب مصرفي، کود دامي و سطح زيرکشت فزاينده ريسک مي¬باشند و ريسک توليد با افزايش مصرف نهاده¬هاي نيروي کار و کود فسفات کاهش مي¬يابد.

متن کامل مقاله