عنوان
بررسی روند شاخص¬های مزیت نسبی تولید محصول انار شهرستان فردوس
نویسنده (گان)
الهام دربندی- حامد رفیعی-
چکیده مقاله
انار از مهم¬ترين محصولات باغي شهرستان فردوس است، به طوريکه با توليد بيش از 30هراز تن در سال¬هاي اخير حدود 40 درصد از محصولات باغي استان خراسان جنوبي را تشکيل مي¬دهد.اين مطالعه به بررسي سه شاخص مزيت مقياس (SAI)، مزيت کارايي (EAI) و مزيت جمعي (AAI)به عنوان شاخصي جامع از مزيت نسبي، براي محصول انار شهرستان فردوس طي افق زماني 85-1362 مي¬پردازد. شاخص¬ها نشان مي¬دهند بهترين وضعيت در مورد مزيت مقياس مربوط به سال 71 و بيشترين مزيت کارايي مربوط به سال 80 بوده است. يافته¬ها ¬نشان مي¬دهد در تمامي سال¬هاي مورد بررسي شاخصSAI بزرگتر از يک بوده است که نشان¬ دهنده¬ي ترجيح کشاورزان شهرستان فردوس بر کاشت بيشتر محصول انار است. هم¬چنين متوسط عملکرد محصول انار با توجه به شاخص EAI نسبت به همه محصولات شهرستان فردوس بالاتر از متوسط منطقه خراسان بزرگ است، شاخصAAI نيز حکايت از مزيت بيشتر محصول انار فردوس نسبت به منطقه خراسان دارد. هم¬چنين آمار مربوط به سطح زيرکشت و توليد محصول انار بيانگر اين است که تنها افزايش سطح زير کشت نتوانسته همواره موجب افزايش عملکرد گردد، بطوريکه افزايش بيش از سه برابري سطح زير کشت سال 84 نسبت به سال 62، نتوانسته حتي عملکرد را تا دو برابر بالا ببرد، بنابراين بايستي به بهبود بهره¬وري و عملکرد در اين بخش توجه بيشتري شود.

متن کامل مقاله