عنوان
تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آب (WUE) در انار
نویسنده (گان)
علیرضا طهماسبی- - - -
چکیده مقاله
چکيده استفاده زياد از آبهاي زير زميني جهت آبياري زمينهاي کشاورزي باعث پايين رفتن سطح سفره هاي آب زير زميني و نامطلوب شدن کيفيت آب براي آبياري شده که نتيجه آن کاهش عملکرد محصولات کشاورزي و کاهش بهره وري آب است. به منظور بررسي تاثير شوري آب آبياري و نيتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارايي مصرف آب (WUE) در انار پژوهشي بصورت يک آزمايش اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با 15 تيمار و 3 تکرار در شهرستان ساوه در سال 1389 به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از سطوح شوري آب آبياري( 2، 4، 6، 8 و 10dS/m) که در کرتهاي اصلي و سطوح نيتروژن (صفر، 150 و 300 گرم براي هر درخت) در کرتهاي فرعي قرار داده شدند. نتايج نشان داد که شوري آب آبياري باعث کاهش عملکرد و مصرف نيتروژن در شوريهاي کمتر از dS/m4 باعث افزايش عملکرد و کارايي مصرف آب در انار شد. تا شوري dS/m 4 عملکرد انار کاهش نيافت که به عنوان حد آستانه شوري براي انار در نظر گرفته شد ولي در شوريهاي بالاتر عملکرد کاهش يافت و ميزان اين کاهش 3.3 درصد به ازاي هر واحد شوري بود. تاثير نيتروژن بر عملکرد، در شوري هاي بالاتر از حد آستانه کاهنده بود در شوريهاي dS/m 8 و 10 باعث کاهش عملکرد گرديد. ميزان نسبي عملکرد انار در شوريهاي مختلف توسط معادله اي برآورد و گزارش گرديد.

متن کامل مقاله