عنوان
بررسی کارایی قیمتی و یکپارچگی بازار انار ایران؛پیش بینی وضعیت آینده
نویسنده (گان)
حامد رفیعی- الهام دربندی-
چکیده مقاله
يکي از مهمترين ويژگي¬هاي بازار رقابتي، يکسان بودن قيمت¬ها در بلندمدت است. در بحث کارايي قيمتي بازار، اين بحث مطرح است که در ساختار کاراي بازار، اختلاف سود در بازارهاي مختلف پس از کسر تمامي هزينه¬ها از جمله هزينه حمل و نقل، در بلندمدت برابر صفر خواهد بود. براين اساس در اين مطالعه به منظور دستيابي به ميزان کارايي بازار و بررسي يکپارچگي آن، آزمون قيمت واحد (LOP) براي بازار انار ايران طي سال¬هاي 88-1368 مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در واقع چنانچه قيمت¬ها در بلندمدت همگرا باشند، بازار شرايط رقابتي داشته و اطلاعات در بلندمدت در بازار ناقص نبوده و ساختار بازار کارا خواهد بود. براي اين منظور از آزمون¬هاي همجمعي و الگوهاي جوهانسون و الگوهاي تصحيح خطا (VECM) استفاده مي¬شود. نتايج اين مطالعه نشان داد که قيمت¬ها در بازارهاي مختلف همگرا بوده و قانون قيمت واحد در بازار انار برقرار مي¬باشد و از اين جهت بازار کارايي قيمتي مناسبي دارد. اما چنانچه شوکي در بلندمدت به بازار انار وارد شود، اين شوک حدوداًپس از 5/1 دوره تعديل خواهد شد. براين اساس ثبات در قيمت¬هاي انار حتي با وجود برقرار ي شرايط رقابتي در بازار ايران بايد مورد توجه سياست¬گذاران قرار گيرد.

متن کامل مقاله