عنوان
توسعه و ترویج انار از دیدگاه قرآن
نویسنده (گان)
محمد رضا حسنی-
چکیده مقاله
ايران زادگاه انار بوده و از نظر تنوع، کيفيت، سطح زير کشت، توليد و صادرات مقام اول دنيا را داراست. همچنين ميوهي انار در نزد مسلمانان جنبه تقدس خاصي داشته و بزرگان ديني بر مصرف آن توصيه نمودهاند و در طب سنتي و نيز سفرهي ايراني از جايگاه ويژهاي برخوردار ميباشد. هومر شاعر معروف يونان در کتاب خود (اديسه) از آن نام بردهاست. معروف است که حضرت سليمان باغ بزرگي پر از درختهاي انار داشته که به آن عشق ميورزيدهاست. انار درخت کوچکي است که ارتفاع آن تا 6 متر ميرسد و در مناطق نيمه گرمسيري ميرويد. قسمتهاي مختلف انار خواص و کاربردهاي ويژهاي دارد از اين رو در آيات 99 و 141 سوره ي انعام و آيه ي 68 سوره الرحمن و همچنين در کلام معصومين (ع) از آن ياد شدهاست وباپيشرفت علوم وتکنولوژي در کشاوررزي روزبه روز به ارزش غذايي ودرماني انار واستفاده ازقسمت هاي مختلف آن افزوده مي گردد.

متن کامل مقاله