عنوان
تشکیل ماتریس SWOT برای تولید و صادرات انار در ایران
نویسنده (گان)
حسین محمدی- مرتضی بستام-
چکیده مقاله
برنامه‌ريزي استراتژيك به شكل‌هاي مختلف و در قالب‌هاي گوناگون ارائه شده است كه يكي از متداول‌ترين آنها مدل SWOT ناميده مي‌شود‌. ماتريس سوآت يکي از تکنيک‌هاي برنامه‌ريزي راهبردي (Strategic Planning) و به طور كلي يك چارچوب مفهومي است كه براي شناسايي و تحليل تهديدها (Threats) و فرصت‌ها (Opportunities) در محيط خارجي يك سيستم و بررسي قوّت‌ها (Strengths) و ضعف‌هاي (Weaknesses) دروني آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد (Strategy) براي هدايت و کنترل سيستم مزبور به كار گرفته مي شود. مفاهيم پايه در اين تکنيک شامل: راهبرد، محيط داخلي، محيط خارجي، قوّت، ضعف، تهديد و فرصت مي باشد. در واقع اين هنر برنامه‌ريز استراتژيك است كه بتواند از طريق بهترين تركيب چهار حالت موجود در آناليز SWOT موفقيت يک سازمان را در شرايط رقابتي امروز فراهم آورد. انار يکي از محصولات باغي است که به دليل شرايط خاص آب و هوايي و جغرافيايي کشور، در توليد آن مزيت نسبي وجود دارد و اين موضوع به همراه يکسري عوامل ديگر از قبيل وجود نيروي کار کافي در مناطق توليد و همچنين کيفيت ممتاز انار توليد شده در ايران از جمله نقاط قوت توليد محصول مي باشد. عدم وجود ظرفيت هاي لازم براي تبليغات، بازاريابي و انبارداري انار به همراه آفت هاي موجود از جمله نقاط ضعف توليد انار در کشور محسوب مي گردند. وجود و ظهور يکسري رقباي قدرتمند براي توليد انار ايران و نيز خشکسالي يا سرمازدگي اين محصول مي تواند از نقاط تهديد توليد و صادرات اين محصول به شمار آيد. در نهايت عدم نياز به فن آوري پيشرفته در توليد و صادرات انار، وجود و ظهور بازارهاي مصرف جديد و اعتبار جهاني انار توليد شده در ايران از جمله فرصت هاي پيش روي توليد و صادرات اين محصول به شمار مي آيند. ازاين رو در اين تحقيق با برشمردن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي توليد و صادرات انار در کشور به صورت نسبتا جامع و کامل تلاش مي شود استراتژي هاي لازم براي بالفعل کردن نقاط قوت و بهره برداري از فرصت ها و نيز استراتژي هاي حداقل سازي تهديدها و پوشش نقاط ضعف مورد بررسي قرار گيرد. تشکيل اين ماتريس تا حد زيادي مي تواند استراتژ هاي لازم براي مواجهه و مديريت برنامه ريزي شده جهت گسترش توليد و صادرات انار را ارائه نموده و توصيه هاي لازم جهت رشد و شکوفايي توليد و صادرات اين محصول ارزشمند را به سياستگذاران عرصه باغباني کشور ارائه نمايد.

متن کامل مقاله