عنوان
نقش تولییدکنندگان و صادرکنندگان داخلی در تعیین قیمت جهانی انار
نویسنده (گان)
زینب سرائی شاد- سارا رضائی- درنا جهانگیرپور- امیرحسین چیذری-
چکیده مقاله
انار يکي از محصولات مهم اقتصاد داخلي مي‌باشد به طوري که در سال 1387، بالغ بر 74 هزار هکتار از سطح‌زيرکشت محصولات باغي به اين محصول اختصاص يافته است. همچنين از آنجائيکه ايران رتبه نخست توليد انار در سطح جهاني را دارا مي‌باشد؛ لذا نقش آن در صادرات غيرنفتي و ارزآوري حائز اهميت بوده است. با افزايش رقابت در عرصه بازارهاي بين‌المللي، شناخت مشكلات و يافتن راه‌كارهاي مناسب براي رفع معضلات توليد و صادرات، موجب حفظ موقعيت ايران در بازار جهاني خواهد شد. به بيان ديگر آگاهي از موقعيت و ميزان تسلط در بازارهاي جهاني مي‌تواند به حل مشكلات موجود و حضور موفق‌تر در عرصه بين‌المللي بينجامد. يكي از مسائل اساسي، نوسانات قيمت جهاني و نقش توليدكنندگان و صادركنندگان داخلي در تعيين قيمت مي‌باشد. به عبارتي با توجه به سهم عمده ايران در توليد انار، آيا به همان اندازه در شکل‌گيري قيمت جهاني نيز نقش مؤثري دارد؟ پاسخ به اين سوال با کمک آزمون عليت گرنجر، به منظور تعيين جهت اثرگذاري و تغييرات قيمت، ممکن مي‌باشد. همچنين ميزان تأثيرپذيري باغداران و صادرکنندگان داخلي از نوسانات قيمت جهاني، حائز اهميت است. به بيان ديگر پيش‌بيني نحوه انتقال قيمت‌هاي جهاني به بازار داخلي براي سياست‌گذاران حياتي مي‌باشد. با توجه به مطالب فوق، بررسي چگونگي انتقال قيمت در سطوح سر مزرعه، مرز صادراتي و سطح جهاني از اهداف مطالعه حاضر مي‌باشد. در اين راستا، با استفاده از داده‌هاي سال‌هاي 1365-88، ابتدا جهت اثرپذيري قيمت‌ها از يکديگر، تعيين شده، سپس براي مطالعه ميزان اثرپذيري بين قيمت‌هاي سر مزرعه و قيمت‌هاي صادراتي و سرعت و ميزان انتقال قيمت، الگوي ولفرام استفاده شده‌است. نتايج الگوي ولفرام نشان داد که انتقال قيمت از سر مزرعه به بازار صادرات و از بازار صادرات به سر مزرعه نامتقارن است و کاهش قيمت‌ها از سر مزرعه سريعتر از افزايش قيمت‌ها به سطح صادرات منتقل مي‌شود. لذا جهت جلوگيري از محدود شدن سود صادرکنندگان پيشنهاد مي‌شود سياست‌هايي در راستاي تقويت صادرکنندگان اين محصول اتخاذ شود.

متن کامل مقاله