عنوان
اثر زمان محلول‌پاشی استرپتومایسین، ایندول استیک اسید و کینتین بر ویژگی‌های دانه انار رقم ملس یزدی
نویسنده (گان)
میلاد ولی پور- حسن ساری خانی- عبدالکریم چهرگانی- محمدرضا وظیفه شناس-
چکیده مقاله
اين پژوهش به منظور بررسي اثرات برخي از تنظيم کننده‌هاي رشدي بر ويژگي‌هاي دانه انار رقم ملس يزدي به صورت آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور مواد محلول پاشي شده استرپتومايسين (SM)، ايندول استيک اسيد(IAA) و کينتين ((Kin و زمان کاربرد آنها در 3 مرحله تمام گل، 4 و 8 هفته پس از آن، صورت گرفت. صفات مورد مطالعه در اين پژوهش شامل درصد بخش خوراکي ميوه، درصد بخش فيبري دانه، اندازه دانه و هسته، وزن 100 دانه خوراکي و وزن تر و خشک 100 هسته بودند. نتايج نشان داد کاربرد SM و IAA منجر به افزايش اندازه آريل‌ها و وزن 100 دانه شد. محلول‌پاشي درختان انار با SM اندازه هسته را در مقايسه با تيمار شاهد کاهش ولي کاربرد IAA تاثيري بر اندازه آن نداشت. کاربرد Kin اندازه دانه و هسته، وزن 100 دانه خوراکي، وزن تر و خشک 100 هسته را کاهش داد. درصد بخش خوراکي ميوه تنها تحت تاثير تيمار Kin قرار گرفت و به طور قابل توجهي ميزان آن را افزايش داد.

متن کامل مقاله