عنوان
تاثیر رهاسازی زنبور تریكوگراما Trichogramma embryophagum (Hymenoptera,Trichogrammatidae) قبل از برداشت محصول، در كاهش آلودگی میوه به كرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae (Lepidoptera,Pyralidae) در
نویسنده (گان)
علی جوینده-
چکیده مقاله
شب پره خرنوب با نام علمي Ziller Spectrobates ceratoniae موسوم به كرم گلوگاه ، مهمترين آفت انار در كشور ما محسوب مي‌شود. اين آفت علاوه بر وارد آوردن خسارت به ميوه‌ها در باغ ، در انبار نيز موجب پوسيدگي و از بين رفتن ميوه‌ها مي‌گردد. روش كنترل بيولوژيك با استفاده از زنبورهاي تريكو‌‌گراما يكي از روشهاي مناسب در كاهش جمعيت آفت به ويژه در نسلهاي آخر مطرح است. از آنجائيكه فعاليت آفت علاوه بر خسارت در طول فصل زراعي و در داخل باغ در انبار نيز ادامه دارد، به همين منظور تاثير رهاسازي زنبورهاي تريكوگراما طي فصل زراعي در كاهش پوسيدگي آشكار و پنهان ميوه ناشي از خسارت كرم گلوگاه در انبار طي سالهاي 1381 و 1383 مورد بررسي قرار گرفت. دو باغ با شرايط نسبتاً يكسان به عنوان تيمار و شاهد در شهرستان باغستان واقع در استان خراسان جنوبي انتخاب شد . در باغ مورد تيمار ، زنبورهاي تريكوگراما T.embryophagum به ميزان 5-6 گرم تخم پارازيت شده در هكتار در هر نوبت رهاسازي، هم‌زمان با مدار آبياري از زمان فعاليت آفت تا زمان برداشت محصول رهاسازي گرديد.در سال 1381، پوسيدگي آشكار ناشي از كرم گلوگاه انار در باغ رهاسازي شده طي مدت سه ماه به ترتيب 72/4 ، 78/4 و29/8 درصد و در باغ شاهد 73/4 ، 73/6 و 20/9 درصد بود.در اين سال پوسيدگي پنهان ميوه‌هاي جمع‌آوري شده از باغ رهاسازي شده طي مدت سه ماه بررسي در انبار به ترتيب 69/4 ، 80/5 و89/4 درصد و در باغ شاهد 20/6 ، 10/3 و 21/8 درصد بود.در سال 1383، ميزان پوسيدگي آشكار انار‌هاي باغ رهاسازي شده طي مدت سه ماه به ترتيب 98/1 ، 77/4 و 09/11 درصد و در باغ شاهد 18/2 ،11/8 و 21/18 درصد بود.پوسيدگي پنهان در انارهاي باغ رهاسازي شده طي سه مرحله نمونه‌گيري ميوه‌ها در انبار به ترتيب 70/2 ، 48/5 و 46/8 درصد و در باغ شاهد 08/6 ، 36/15 و 43/11 درصد بود.اين نتايج نشان داد كه رهاسازي زنبور تريكوگراما مي‌تواند موجب كاهش خسارت آفت در انبار شود.همچنين با افزايش مدت انبارماني، ميزان خسارت آفت افزايش مي‌يابد.با اينحال رهاسازي نمي‌تواند تغييري در روند افزايش پوسيدگي‌هاي آشكار و پنهان ميوه‌ها در انبار شود.

متن کامل مقاله