عنوان
راهكارهای علمی و عملی در مراحل مختلف جهت صادرات انار به بازارهای هدف
نویسنده (گان)
سید نعمت الله موسوی- فاطمه کوشش-
چکیده مقاله
ايران علي رغم داشتن مزيت نسبي در توليد بسياري از محصولات كشاورزي، متأسفانه در مرحله ي صدور و در صحنه بين المللي به دليل ناكارايي عمليات تجاري، در مقايسه با كشورهاي رقيب، اين مزيت را از دست داده است . سالها است در محافل اقتصادي بحث آسيب پذيري شديد اقتصاد تك محصولي و لزوم خروج ايران از وضع اقتصاد مبتني بر درآمد نفتي و توجه به صادرات غيرنفتي مطرح است اما جهش قابل ملاحظهاي در اين راستا صورت نگرفته است كه دليل آن هم عدم رعايت اصول اوليه صادرات مي باشد. در اين مقاله به راهكارهاي علمي و عملي در مراحل مختلف برداشت، نگهداري و حمل و نقل انار بعنوان يك محصول استراتژيك خواهيم پرداخت زير اين محصول داراي سطح زير كشت بالايي در كشور است بطوريكه مقام اول را در دنيا داراست.

متن کامل مقاله