عنوان
بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمین، اسپرمیدین، پوتریسین و آب گرم بر کاهش پوسیدگی میوه انار رقم ‘رباب’ طی دوره انبار داری
نویسنده (گان)
لیلا تقی پور- مجید راحمی- پدرام عصار- زهره صداقت کیش-
چکیده مقاله
به منظور بررسي اثر تيمارهاي پس از برداشت پلي آمين و آب گرم بر کنترل پوسيدگي، درصد کاهش وزن و تغييرات کيفي ميوه انار رقم ‘رباب’ طي دوره انبارداري، ميوه هاي سالم از يک باغ تجاري واقع در شهرستان ني ريز استان فارس دست چين شد و به آزمايشگاه فيزيولوژي پس از برداشت بخش باغباني دانشگاه شيراز انتقال يافت. ميوه ها به مدت 4 دقيقه در محلول هاي اسپرمين، اسپرميدين، پوتريسين (هر کدام در غلظت هاي 1، 1.5 و 2 ميلي مولار) و يا در آب گرم (35، 45 و 55 درجه سانتي گراد) غوطه ور شدند. آزمايش در قالب طرح كاملاَ تصادفي با چهار تكرار انجام گرديد. پس از 4 ماه انبارداري (دماي 6 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 5 ± 85 درصد) و سپس قرار دادن به مدت 72 ساعت در دماي اتاق، نتايج نشان داد که به غير از غلظت هاي بالاتر اسپرميدين و بيش ترين غلظت اسپرمين بقيه تيمارها به طور معني داري نسبت به شاهد درصد کاهش وزن کمتري را نشان دادند. تيمار هاي آب گرم و پوتريسين در غلظت 2 ميلي مولار به طور معني داري نسبت به شاهد پوسيدگي سطحي ميوه را کاهش دادند. ميوه هاي تيمار شده با آب گرم به طور معني داري ميزان اسيد کل آب ميوه کمتري داشتند. ميزان اسيديته (pH)، مواد جامد محلول، ويتامين ث و نسبت مواد جامد محلول به اسيد کل آب ميوه تحت تاثير تيمارها قرار نگرفتند. به طور کلي تيمارهاي آب گرم در مقايسه با پلي آمين ها در کنترل ضايعات پس از برداشت ميوه انار موثرتر بودند.

متن کامل مقاله