عنوان
چشم انداز اقلیمی شهرستان فردوس در دهه آتی و تاثیر آن بر عملکرد محصول انار
نویسنده (گان)
رضا برهانی-
چکیده مقاله
انار به سبب سازگاري با آب و هواي خشک و نيمه خشک يکي از محصولات استراتژيک استان خراسان جنوبي و بويژه شهرستان فردوس بشمار مي آيد. تغييرات پارامترهاي اقليمي و تاثير آن بر عملکرد اين محصول همواره يکي از دغدغه ها و خواسته هاي اصلي دست اندرکاران بخش کشاورزي بوده است. در اين تحقيق با تحليل و مقايسه پارامترهاي اقليمي در دو دوره 21 ساله گذشته (2010-1990) و 10 سال آينده (2021-2012) با استفاده از برونداد مدل آماري LARS-WG به بررسي تغييرات و تاثير پارامترهاي مهم اقليمي بر عملکرد محصول انار در شهرستان فردوس خواهيم پرداخت. بر اساس نتايج بدست آمده از خروجي هاي اين مدل، ميانگين حداقل دماي شهرستان فردوس در دوره 2021-2010 نسبت به دوره گذشته افزايش مي يابد . همچنين تعداد روزهاي يخبندان و يخبندان شديد (دماي کمتر از 10 درجه سانتيگراد زير صفر) و نيز تعداد روزهاي داغ و شدت خشکسالي ها در دوره آتي کاهش خواهد يافت. از آنجايي که زمستانهاي بسيار سرد مي تواند تاثير مستقيمي بر کيفيت و ميزان توليد محصول انار داشته و از طرفي گرماي زياد در تابستان و تابش زياد خورشيدي باعث آفتاب سوختگي و افت کيفيت محصول خواهد شد، تغييرات اقليمي دهه آينده چشم انداز مثبتي را از عملکرد محصول انار در اين شهرستان نشان مي دهد.

متن کامل مقاله