عنوان
بررسی اثر هرس شاخه و کود NPK بر خصوصیات کیفی و کمی انار رقم رباب
نویسنده (گان)
عبدالعلی حسامی- محمدرضا پورقیومی- سعادت ساریخانی خرمی-
چکیده مقاله
انار يکي از محصولات مهم باغباني بشمار مي رود که نقش قابل توجهي در صادرات غير نفتي کشور ايفا مي کند. انار بومي ايران بوده و ايران بزرگترين توليد کننده انار در دنيا محسوب مي گردد. با توجه به سطح زير کشت بالاي انار در کشور و نقش آن در اقتصاد کشور، توجه به مديريت باغات انار امري ضروري تلقي مي گردد. لذا پژوهشي به منظور بررسي اثر متقابل هرس باردهي (5 تيمار هرس) و سه سطح مختلف کود NPK (0، 250 و 500 گرم به ازاي هر درخت) بر کيفيت و کميت انار رقم رباب طي سال هاي 1387 و 1388 در شهر قائميه، استان فارس انجام گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که هر چند اثر متقابل هرس و تيمار کودي بر متوسط وزن دانه معني دار نبود، ولي تيمار P3F2 (هرس دو در ميان شاخه بدون سربرداري + سطح کودي 500 گرم)، وزن دانه بيشتري نسبت به ساير تيمارها داشت. از نظر فاکتورهاي کيفي از قبيل ميزان ويتامين ث و مواد جامد محلول در آب ميوه، تيمار کودي 500 گرم NPK به ازاي هر درخت و هرس دو در ميان شاخه بدون سربرداري نسبت به ساير تيمارها برتر بود. همچنين رابطه معكوسي بين افزايش سطوح تيمار كودي و ضخامت پوست ميوه انار مشاهده گرديد.

متن کامل مقاله