عنوان
اهمیت کشت ارگانیک انار بویژه تحت شرایط کم آبی
نویسنده (گان)
اعظم جعفری نجف آبادی-
چکیده مقاله
ايران داراي غني ترين ذخاير ژني انار جهان است و از نظر تنوع، کشت، سطح زير کشت، توليد و صادرات انار مقام اول دنيا را دارا است. علت رشد سريع سيستم کشاورزي ارگانيک را مي توان نياز جامعه، اقتصادي بودن و اهميت اکولوژيکي آن دانست. بالا بودن قيمت و ميزان سود حاصله از فروش اين توليدات، عدم وجود واسطه ها براي فروش اين توليدات و آگاهي مردم از مضرات مصرف مواد شيميايي در تهيه محصولات کشاورزي از دلايل ترويج کشاورزي ارگانيک است. شرايط اقليمي خشک و نيمه خشک کشور ما براي کشاورزي ارگانيک مساعد است به دليل اينکه تاثير نهاده هاي مورد مصرف در کشاورزي مدرن (به ويژه کود و سم) در اين اراضي کمتر است و همچنين مصرف کودهاي آلي در اين زمينها باعث افزايش سريع حاصلخيزي خاک و نفوذپذيري آن نسبت به آب مي شود. با توجه به مسئله خشکسالي و پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني، آب مصرفي انار روز به روز گران تر و فشار اين گراني بر انارکار وارد مي شود و از اين رو بايد براي پايين آوردن هزينه توليد بر مصرف آب مديريت قوي تري اعمال شود تا هزينه ها کاهش يابند. اگر چه توليد محصول ارگانيک مقداري گران تر از محصول عادي است اما به دليل اين که قيمت محصول ارگانيک حدود ۲ برابر محصول عادي است اين گونه توليد توجيه اقتصادي دارد. از آنجا که انار به مراقبت چنداني نياز ندارد و مي توان با مديريت صحيح از ظرفيت فراوان اقتصادي براي توليد طبيعي و ارگانيک باغ هاي انار استفاده نمود.

متن کامل مقاله