عنوان
کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی انار
نویسنده (گان)
اعظم جعفری نجف آبادی-
چکیده مقاله
انار (Punica granatum L.)، يکي از قديمي¬ترين درختان ميوه و بومي ايران است که از ايران به ساير نقاط گسترده شده است. يه منظور شناسايي دقيق و سريع کولتيوارهاي مختلف، تکنيک¬هاي مولکولي نياز است. بدليل وجود انواع مختلف مارکر مولکولي و اختلافات موجود در جزئيات روش کار و کاربردشان، بايد در انتخاب نشانگر يا نشانگرها، بر اساس نوع پژوهش با دقت عمل کرد. از مارکرهاي مولکولي براي شناسايي تنوع ژنتيکي و کولتيوارهاي انار استفاده مي شود. در بين نشانگرهاي مولکولي تحت بررسي، مارکرهاي SSR سطوح بالايي از تنوع را حتي در تعداد کمي از انارها نشان مي¬دهند که مويد آن است که ابزار قوي جهت مطالعه تنوع ژنتيکي ژرم پلاسم است. در واقع نشانگرهاي مولکولي مانند رپيد قادر به تمايز موتانت ها از يکديگر نيستند. استفاده از نشانگرهاي مولکولي آگاهي بخش مانند SNP(single nucleotide polymorphism) براي تشخيص دقيق اختلافات و شباهت هاي بين کولتيوارها مفيد خواهد بود. در استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيک، اختلافات مشاهده شده شايد به علت شرايط پرورش و اکولوژيکي متفاوت باشد. محيط تاثير زيادي بر ظهور صفات کمي دارد. صفاتي مثل اندازه ميوه ، رنگ آريل و پوست و رنگ و طعم آب ميوه انار در محيط¬هاي مختلف پايدارند و بالاترين ارزش را در شناسايي کولتيوارهاي انار دارند.

متن کامل مقاله