عنوان
بررسی تاثیر برخی فراورده های آلی در تحمل به تنش خشکی در درختان انار رقم ملس اصفهان‏
نویسنده (گان)
ایوبعلی قاسمی- مصلح‌الدین رضایی-
چکیده مقاله
‏ ‏ انار‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎ميوه‎ ‎هاي نيمه گرمسيري‏‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از زمان هاي بسيارقديم درايران کشت و کار شده ‏است.درخت انار به دليل مقاومت خوبي كه نسبت به شرايط خشكي دارد براي کشت در مناطق خشك و ‏حاشيه کويربسيار مناسب مي‌باشد. علي رغم مقاومت به خشکي درختان انار در سالهاي اخير به دليل ‏کاهش شديد نزولات آسماني و کمبود منابع آب بسياري از باغهاي انار در اثرخشكسالي ازبين رفته و يا ‏شديدا دچار کاهش محصول شده اند. اگرچه براي مقابله با خشکسالي در باغهاي ميوه راهکارهاي مختلفي ‏پيشنهاد شده که هر يک بنوبه خود کارايي موثر را دارند ولي باز هم اين راهکارها نتوانسته اين مشکل ‏راحل نمايند. يکي از راهکارهاي عملي جديد مقابله با خشکسالي در باغ هاي ميوه کاربرد مواد ضد ‏استرس (مواد پروتئيني) در باغ ها مي باشد.چون واکنش گونه و ارقام مختلف ميوه در برابر اين مواد ‏متفاوت مي باشد قبل از هر گونه توصيه به کاربرد اين مواد ضروري است که تحقيقات لازم در اين ‏خصوص صورت گيرد. براي اين منظور در اين تحقيق اثرات 3 ماده ضد استرس بيولوژيکي به نام هاي ‏هيومي فورته، کادوستيم، فسفوترون درشرايط نرمال و تيمار خشکي در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي ‏با 3 تکرار روي ميزان مقاومت به خشکي درختان انار رقم ملس اصفهان در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ‏دستجرد اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي هاي انجام شده نشان داد که در جدول تجزيه ‏واريانس اثر تيمارهاي محلول پاشي در تمامي صفات مورد بررسي در سطح يک درصد معني دار شده ‏است وچنين نتيجه گيري مي شود که کاربرد مواد ضد استرس (کادوستيم ، هيومي فورته، فسفوترون) ‏بخصوص در تيمار با تنش آبي توانسته اند موجب بهبود رشد رويشي، وضعيت سبز درخت، ارتقا توليد ‏شاخ و برگ و افزايش ميزان توليد محصول در درختان انار رقم ملس اصفهان شوند خصوصيات کمي و ‏کيفي محصول توليدي اين درختان نيز رضايت بخش بود. اما وضعيت رشد رويشي و ميزان عملکرد ‏درختان در تيمار ترکيب کادوستيم+ هيومي فورته نسبت به ساير تيمارها مورد بررسي از وضعيت مطلوب ‏تري برخوردار بودند به عبارت ديگر درختان انار در اين تيمار ازمقاومت به خشکي بيشتري برخوردار ‏بودند. ‏

متن کامل مقاله