عنوان
بررسی خصوصیات فنومورفولوژیکی برخی از ارقام انار تجارتی ایران
نویسنده (گان)
ایوبعلی قاسمی- مصلح‌الدین رضایی-
چکیده مقاله
انار با نام علمي ‏Punica granatum L.‎‏ درختچه اي است با شاخه هاي نامنظم، کم و بيش ‏خاردار و متعلق به تيره ‏‎ Punicaceae‎مي‌باشد. انار به خاطر مقاومتش به شرايط خشکي درختي ‏بسيار مناسب براي پرورش در مناطق خشک است و امروزه به طور گسترده اي اين درخت ميوه در ‏مناطق مديترانه اي کشت مي گردد. علاوه براين.ميوه انار به دليل داشتن خواص داروئي و مصارف ‏متعدد در صنايع تبديلي روز به روز مصرف آن در جهان در حال افزايش است..کشور ايران يکي از ‏مراکز پراکنش اوليه و اصلي انار در دنيا محسوب مي شود. به همين دليل ايران از نظر منبع ژنتيکي ‏انار بسيارغني مي باشد به طوري که تا کنون بيش از 750 رقم محلي يا ژنوتيپ از اين محصول ‏جمع آوري شده است.به منظور مطالعه مراحل فنولوژي، خصوصيات مورفولوژي و بيوشيميايي ‏ارقام محلي انار ايران، دراين تحقيق خصوصيات فنومورفولوژيکي و بيوشيميايي 15 رقم از ارقام ‏تجارتي انارايران موجود در باغ کلکسيون انار مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي شامل ( ‏ارقام سياه دانه شاهوار کن، اتابکي شيراز، شيرين نامي خرم آباد، طوق گردن، شيرين بي دانه ‏کاشمر، قجاق پيشوا، قهوه دان کن، گل خرم آباد، گبري يزد، ملس اصفهان، آبان ماهي اصفهان، ‏ملس ساوه، عباسي کردستان، ترش مرمرو شکري گرگان بر اساس ديسکريپتور( توصيف نامه) انار ‏و آزمون هاي(‏UPOV‏ ) مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. براي اين منظور مراحل فنولوژي ‏درختان در باغ و با تهيه نمونه از اعضاي مختلف درخت خصوصيات مورفولوژي و بيوشيميايي ‏نمونه ها در آزمايشگاه به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ‏صفات کمي بررسي شده دراين 15 رقم درسطح آماري 5% آزمون چند دامنه‌اي دانکن اختلافات ‏معني داري داشتند. و اين دليل بر وجود تنوع در هر صفت مي باشد.. بنابراين اين نتيجه حاصل ‏گرديد که ارقام انار مورد مطالعه در اين پژوهش داراي دامنه بالايي از تنوع از نظر ويژگي هاي ‏مرفولوژيکي و بيوشيميايي هستند.‏

متن کامل مقاله