عنوان
اقتصاد، بازار و صادرات انار
نویسنده (گان)
سمانه تژده-
چکیده مقاله
بررسي روند توليد و صادرات محصولات کشاورزي در چند سال گذشته مي¬تواند افق روشني جهت حمايت از اين بخش، پيش¬روي مسوولين قرار دهد. باتوجه به اينکه انار از قابليت بالايي براي صادرات برخوردار مي باشد، بررسي وضعيت کنوني توليد و تجارت اين محصول و برنامه ريزي جهت حل مشکلات امري ضروريست، تا ايران بازار خود را در صادرات اين محصول از دست ندهد و تجربه از دست دادن ژاپن به عنوان بهترين خريدار انار ايران، تکرار نشود. در اين مقاله تابع صادرات انار ايران، با استفاده از داده هاي سري زماني ميزان صادرات انار، طي سال هاي1360- 1388 تخمين زده شده است که براساس آن مي توان برآوردي از ميزان صادرات در سال هاي آتي داشت. همچنين وضعيت توليد، صادرات، عرضه و تقاضا، عمليات بازاررساني، بازارهاي هدف جهت صادرات و رقباي تجاري ايران از جمله امريکا مورد تحليل قرار گرفته و استانداردهاي مربوط به محصول با کيفيت بالا براي صادرات، بسته بندي انارهاي صادراتي و قوانين عرضه محصول انار در بازارهاي تجاري بيان شده است. موانع، مشکلات و فرصت هاي محصول انار از نظر توليدي، تبليغاتي وعرضه در بازار بين المللي مشخص گرديد و در نهايت راهکارهاي اجرايي جهت دستيابي به وضعيت مناسب بازاريابي و صادرات انار ارائه مي شود.

متن کامل مقاله