عنوان
پتانسیل یابی مناطق مستعد کشت انار به لحاظ پارامترهای اقلیمی با استفاده از GIS (مطالعه موردی خراسان جنوبی)
نویسنده (گان)
سعیده کوزه گران-
چکیده مقاله
در بين کليه عوامل موثر بر کشاورزي، آب و هوا اولين عاملي است که تعيين کننده نوع گياه زراعي جهت کشت در هر منطقه مي¬باشد. براي رشد مطلوب محصولات کشاورزي، شرايط اقليمي خاصي مورد نياز مي¬باشد . با اين وجود بسياري از محصولا ت زراعي، بدون هيچ¬گونه توجهي به تناسب اقليمي در مناطق مختلف کشت مي¬شوند که در نتيجه عملکردي پايين¬تر از حداکثر پتانسيل توليد اقليم مناسب، حاصل مي¬شود. انار با نام علمي Punica granatum L. يکي از محصولات مهم باغباني است که به طور معمول در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير جهان کشت مي¬شود. سطح زير کشت زياد انار بالاخص در شهرستان هاي حاشيه کوير خراسان آن را به عنوان يکي از عمده ترين منابع درآمد اقتصادي کشاورزان درآورده است. در نتيجه آگاهي از شرايط اقليمي مناسب انار و تطابق آن با مناطق مستعد کشت انار از اهميت بالايي برخوردار است. در اين تحقيق آمار و اطلاعات 20 ساله ايستگاه هاي هواشناسي استان خراسان جنوبي و عملکرد انار در مناطق مورد مطالعه ، در يک دوره ده ساله، گردآوري و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. آناليز و ايجاد معادلات رگرسيوني بين پارامترهاي هواشناسي و عملکرد انار، با استفاده از نرم افزار JMp4 انجام و در نهايت نقشه¬هاي رقومي پهنه¬بندي با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.2 ترسيم شد و ماه هاي تاثير گذار از لحاظ پارامترهاي اقليمي بر عملکرد انار ومناطق مستعد کشت انار در استان مشخص گرديد.

متن کامل مقاله