عنوان
بررسی تاثیر پودر کائولین در کاهش خسارت آفتاب سوختگی میوه های انار
نویسنده (گان)
حسین فرازمند- حیدر ولی زاده- افشین مشیری-
چکیده مقاله
آفتاب سوختگي ميوه هاي انار يکي از مهمترين عوامل خسارتزا به ميوه هاي انار مي باشد که موجب کاهش کمي وکيفي محصول انار مي گردد. محلول پاشي با کائولين فرآوري شده مي تواند به عنوان يک روش مناسب جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگي مورد استفاده قرار گيرد. به همين منظور در سال هاي 1388 و 1389، کائولين فرآوري شده از سنگ هاي معدني کائولين تهيه و جهت کاربرد بر روي درختان انار در مناطق قم و گرمسار مورد استفاده قرار گرفت. سپس محلول پاشي کامل درختان انار با كائولن فرآوري شده (سپيدان® WP)، غلظت هاي 5/2، 5، 10 و 15 درصد، در چهار و سه مرحله محلول پاشي از اواسط ارديبهشت لغايت اواسط شهريور با فواصل 4 تا 5 هفته، انجام گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، ميانگين ميزان آفتاب سوختگي ميوه هاي انار در تيمارهاي شاهد و محلول پاشي شده با کائولين، به ترتيب، 32 و 14درصد بدست آمد، که بيانگر کاهش حدود 38 درصدي آفتاب سوختگي مي باشد. همچنين خسارت آفت کرم گلوگاه انار در درختان محلول پاشي شده با کائولين تا 78 درصد کاهش يافت. علاوه بر اين نتايج بيانگر کاهش ريزش گل و ميوه، ترکيدگي ميوه، خسارت شته و کنه انار بود. لذا چهار بار محلول پاشي درختان انار با کائولين فرآوري شده (سپيدان® WP)، با غلظت 5 درصد، به فواصل 4 تا 5 هفته، مي تواند بطور موفقيت آميزي خسارت آفتاب سوختگي و ساير عوامل مضر را در باغ هاي انار کاهش دهد.

متن کامل مقاله