عنوان
بررسی تاثیر روش پرچم زدائی میوه های انار در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار
نویسنده (گان)
حسین فرازمند- محمد سیرجانی- هادی زهدی- افشین مشیری- تقی شیخعلی-
چکیده مقاله
كرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae) ، مهمترين آفت باغ هاي انار در ايران است که باعث كاهش قابل توجهي در بازارپسندي ميوه مي شود. تاکنون روشهاي مختلفي از قبيل جمع آوري ميوه هاي آلوده و مبارزه بيولوژيکي با استفاده از زنبور تريکو گراما مورد آزمايش قرار گرفته، ولي هيچکدام از اين روش ها کارايي لازم را نداشتند. يکي از روشهايي که مي تواند ضمن حفظ ظاهر ميوه ها، از آلودگي ميوه ها جلوگيري نمايد، ممانعت از تخم گذاري شب پره و در نتيجه جلوگيري از ورود لاروهاي آفت به داخل ميوه است. در اين تحقيق در طي سالهاي 1387 لغايت 1389، تاثير دو نوع روش حذف پرچم (روش سنتي و روش حذف با دستگاه پرچم پاک کن) و در زمانهاي مختلف، در مناطق کاشمر (استان خراسان رضوي)، ساوه (استان مرکزي) و ماهان (استان کرمان) مورد مقايسه قرار گرفت. در پايان فصل هنگام برداشت محصول، ميزان آلودگي ميوه ها در تيمارها تعيين، و تجزيه وتحليل داده ها اختلاف معني داري را بين تيمارها نشان داد. در مقايسه ميانگين تيمارها، متوسط آلودگي ميوه ها در تيمار شاهد 32 درصد بود در حالي که ميانگين ميزان آلودگي در تيمارهاي پرچم زدايي به ميزان 11 درصد مشاهده گرديد که بيانگر كاهش 66 درصدي خسارت اين آفت نسبت به شاهد مي باشد. با مقايسه ميزان ريزش گل، ميزان ترکيدگي ميوه و مقدار آلودگي به آفت در تيمارهاي مختلف، اعمال روش حذف پرچم با دستگاه پرچم زداي دستي در خردادماه بهترين کارايي را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد.

متن کامل مقاله