عنوان
تاثیر تیمارهای کلرید کلسیم و تیمار گرمایی بر افزایش عمر انباری انار رقم میخوش
نویسنده (گان)
سهیلا رحمانی- ولی ربیعی- مهدی طاهری- حسین ربی انگورانی- مهدی محمدزمانی-
چکیده مقاله
با كسب اطلاعات لازم جهت انبارداري ميوه انار، مي توان آن را با كيفيت عالي در بازارهاي داخلي در طول مدت زمان طولاني تر عرضه كرد و همچنين در توسعه و گسترش صادرات آن به كشورهاي ديگر اقدام و از منابع آب، خاک و طبيعت به نحو بهتري استفاده نمود. دماي پايين به منظور کنترل بيماري هاي قارچي، حفظ کيفيت و جلوگيري از خشک شدن انار ضروري است اما به دليل اينکه ميوه انار به دماي پايين حساس بوده و کيفيت و خصوصيات ظاهري آن تحت تاثير اين دما قرار مي گيرد، تحقيقي به منظور بررسي تاثير تيمارهاي گرما و کلريد کلسيم بر حفظ کيفيت و خصوصيات تغذيه¬اي و بازارپسندي انار انجام گرديد. تحقيقات نشان داد که تيمارهاي گرمايي سبب جلوگيري از کاهش وزن ميوه هاي انار در مقايسه با ميوه هاي شاهد گرديد، همچنين سرمازدگي ميوه هاي تيمار شده با گرما نسبت به ميوه هاي تيمار نشده بسيار کمتر بود، اما اين تيمار در ميزان آنتوسيانين، pH، قند ميوه ها و درصد اسيديته قابل تيتراسيون تاثيري نداشت. تيمار با کلريد کلسيم بر ميزان وزن ميوه ها و سرمازدگي موثر بود اما بر ميزان آنتوسانين، قند ميوه ها، اسيديته قابل تيراسيون و pH تاثير معني داري نداشت.

متن کامل مقاله