عنوان
ارایه مدل ریاضی مدیریت توزیع فراورده‏های کشاورزی همراه با دو محدودیت
نویسنده (گان)
احمد صادقی- جواد صادقی- سمیه مولایی- محمد سعیدی مهرآباد-
چکیده مقاله
در اين پژوهش، يک مدل رياضي مديريت توزيع فراورده‏هاي کشاورزي ارايه شده است که سودمندي روش نسبت به رويکرد سنتي کنترل موجودي بررسي مي شود. دو محدوديت فضاي انبار و بودجه نقش مهمي در سامانه‏هاي موجودي دارند از اين رو با افزودن اين دو محدوديت و در نظر گرفتن صحيح بودن متغير هاي تصميم مدلي از نوع برنامه ريزي غير خطي عدد صحيح به دست مي آيد و با در نظر گرفتن هدف که يافتن مقدار سفارش و تعداد ارسال‏هاي تامين کننده به توزيع کننده با توجه به کمينه سازي هزينه کل موجودي است براي حلِ مدل، الگوريتم شاخه و کران ارايه مي شود. از آنجاييکه پارامترهاي مدل قطعي در نظر گرفته شده است تحليل حساسيت ضرورت پيدا مي‏کند که در نهايت با ارايه يک مثال عددي به تحليل حساسيت براي بررسي نقش پارامترها در پاسخ نهايي پرداخته مي‏شود.

متن کامل مقاله