عنوان
پیش بینی عملکرد و قیمت انار در افق سند چشم انداز
نویسنده (گان)
خدیجه ثمره هاشمی- درنا جهانگیرپور- تکتم محتشمی-
چکیده مقاله
انار يکي از محصولات مهم کشاورزي کشور است که از لحاظ تنوع، کيفيت، سطح زيرکشت، توليد و صادرات در بين کشورهاي دنيا از جايگاه ويژه¬اي برخوردار است. با توجه به اهميت اين محصول باغي در کشور ايجاد بستر مناسبي جهت دستيابي به اهداف توليدي و صادراتي آن در افق سند چشم¬انداز ضروري -است. در اين راستا آگاهي از شرايط توليد و بازار محصول (ميزان عملکرد و قيمت) در آينده سياست¬گذاران را در امر مديريت عرضه و تنظيم بازار انار رهنمون کرده و به برنامه¬ريزي و سياست¬گذاري¬هاي مناسب¬تر در زمينه توليد و صادرات منجر مي¬شود. از اين رو هدف مطالعه حاضر پيش¬بيني قيمت و عملکرد انار با استفاده از الگوهاي سري زماني است. براي اين منظور از داده¬هاي متوسط قيمت و عملکرد انار در سطح کشور طي سال¬هاي 1387-1362 استفاده شده¬است. در هر مورد پس از بررسي ويژگي¬هاي سري زماني و انتخاب الگوي مناسب، قيمت و عملکرد انار براي سال 1404 پيش¬بيني شده¬است.

متن کامل مقاله