عنوان
بررسی مبانی تولید ارگانیک انار بر اساس اجرای عملیات خوب کشاورزی(GAP)
نویسنده (گان)
زهرا جلیلی مقدم- سید رحمت الله پریچهر - مریم جلیلی مقدم-
چکیده مقاله
يكي از بزرگترين چالش هاي جامعه بشري، در دهه هاي اخير،بحران غذا و مسئله امنيت و سلامت غذا است. افزايش جمعيت از يک طرف و محدوديت منابع اوليه توليد از طرف ديگر،باعث حركت کشاورزي سنتي به سمت کشاورزي صنعتي گرديد هرچند در بسياري از محصولات عملکرد افزايش يافت ولي استفاده نامتعادل از سموم ومواد شيميايي اثرات نا مطلوبي را بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزي وهمچنين تبعات منفي زيست محيطي را بهمراه داشته است. يکي ازراههاي برون رفت از وضعيت موجود پرداختن به کشاورزي ارگانيک ميباشد،که به جاي استفاده از مواد برون مزرعه اي بر نقش مديريتي باغ تاکيد دارد. دراين راستا يکي از راههاي توليد محصول سالم اجراي عمليات خوب کشاورزي (GAP) مديريت بر توليد محصولات باغي در کليه مراحل توليد مي باشد . انار يکي از ميوه هاي بومي و مهم در ايران مي باشد که کشت و کار آن سابقه اي بسيار طولاني دارد. از طرفي ايران بيشترين ميزان توليد وحجم صادرات انار را در دنيا داراست .بر اساس آخرين آمار موجود سطح زير كشت انار حدود 77000 هكتار وتوليد آن بالغ بر 600000تن مي باشد.(1388) . لذا با توجه به شرايط خاص توليد اين محصول مي توان فعاليتهاي گسترده اي را براي حضور در توليد انار ارگانيک در جهان داشته باشيم. براي ايجاداطمينان در مصرف کننده از توليد محصول به شيوه ارگانيک بايد نوعي کنترل کيفيت وجود داشته باشد.نظام کنترل کيفيت ارگانيک بر پايه استانداردهاي مورد تاييد ايفوام(IFOAM (ميباشد و برپايه بازرسي وگواهي سلامت وتاييد صلاحيت استوارمي باشد. در اين مطالعه سعي شده به نقش اجرايي دستور العمل آيين كار بهداشتي توليد انار براي توليد انار ارگانيک گواهي شده ومراحل کسب گواهي ارگانيک وارزش اقتصادي آن پرداخته شود.

متن کامل مقاله