عنوان
بزرسی اثز لایه پوششی و فیلن بز روی عوز انبارهانی و کیفیت هیوه انار
نویسنده (گان)
سعیده امینی هرندی- کتایون مهدوی خزاعی-
چکیده مقاله
درخت انار Punica granatun L که درختي مقاوم به خشکي است تنها نماينده ي فاميل Punicaceaeاست که بومي ايران ويا کشورهاي همسايه مي باشد با توجه به اهميت اقتصادي انار در ايران و از طرفي براي حفظ و نگهداري ميوه آن در طول مدت انبار داري استفاده از فيلم و پوشش بر روي آن پيشنهاد مي شود. به دليل زنده بودن ميوه ها و سبزي ها تغييرات شيميايي و بيو شيميايي پس از برداشت در آن ها اتفاق مي افتد. تنفس، تعرق و توليد اتيلن فاکتور هاي اصلي براي افت کيفيت ميوه ها و سبزي ها هستند. فيلم ها و پوشش ها لايه نازکي از مواد هستند که سدي در مقابل رطوبت ، اکسيژن و مواد حل شده در غذا ايجاد مي کنند و مي توانند به عنوان جايگزين مناسب براي انبار اتمسفر اصلاح شده استفاده شوند و به ميزان زيادي تبادلات را کاهش داده و استحکام ميوه را حفظ کنند. يکي از پوشش ها ، پوشش پارافيني است که باعث جلوگيري از کم شدن آب ميوه گرديده و نقش قابل توجهي در تازه ماندن ميوه حتي در حرارت هاي بالاي انبار بازي مي کند. پ.شش پلي اتيلني با جلوگيري از کاهش وزن پوست ميوه انار در حفظ کيفيت ظاهري ميوه در طول مدت انبار داري مؤثر است. با توجه به حساسيت انار به دماي زير Ċ6-5 استفاده از فيلم بسته بندي پلي اولفينيک در ترکيب با فلودي اکسونيل باعث کاهش تنفس در هر دو انبار سرد و دماي Ċ20 مي شود و از افت وزني و تاول هاي پوستي جلوگيري کرده وبه طور مؤثري از گسترش کپک زدگي جلوگيري مي کند. در اين مقاله اثر لايه هاي پوششي و فيلم ها بر روي ويژگي هاي انار و فاکتور هاي مؤثر بر روي خصوصيات فيلم ها و انواع پوشش ها بررسي خواهد شد.

متن کامل مقاله