عنوان
معرفی کلون انار پرپر گل سفید Punica granatum var Ibescens حاصل شیمر
نویسنده (گان)
عماد شاهمنصوری-
چکیده مقاله
سه واريته انار پرپر شامل گل سفيد Ibescens گل قرمز . pleniflora و گل دو رنگ يا ابلق Warigata با داشتن گل هاي درشت، پرپر و با دوام به لحاظ تحمل زياد در شرايط نامساعد مانند کم آبي ، شوري، دماي زياد و کم ، قابليت توسعه در فضاي سبز شهري را دارا مي باشد. همچنين در پروژه هاي بهنژادي، امکان تلاقي ارقام زينتي با ارقام تجاري به منظور ايجاد تنوع در برخي از خصوصيات از جمله رنگ گل مطرح است که ممکن است به ارقام مقاوم به کرم گلوگاه منتهي شود. در مطالعه اي که از سال 1388 درمرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان آغاز گرديده، با يافت شدن يک مورد ازبوته اي که داراي يک شاخه با گل هاي پرپر سفيد بود، اقدام به ايجاد کلون توسط قلمه خشبي از هردو قسمت گل سفيد و گل قرمز ابلق شد تا ثبات ژنتيکي اين پديده و استقلال آن از عوامل محيطي بررسي شود. همچنين بذر از تنها ميوه تشکيل شده در قسمت موتاسيون يافته برداشت و پس از 95 روز استراتيفيکاسيون درلايه هاي ماسه مرطوب در دماي بين 4 تا 7 درجه سانتي گراد در گلخانه سرد کاشته شد. نتايج نشان مي دهد که بر اساس آزمون t صفات 1- درصد گيرائي ( حدود 85 %)، ميزان رشد طولي در سال اول( حدود 50 سانتي متر ) و تعداد شاخه فرعي( 2/3 عدد) در هر گروه حاصل ازدو قسمت گل سفيد و گل قرمز فاقد اختلاف معني دار است. 2- رنگ گلبرگ هاي توليد شده در قلمه هاي واجد گل با منشاء اوليه آن ( قسمت موتاسيون يافته و قسمت اصلي) مطابقت دارد. 3- دمبرگ همه بوته هاي کلون گل سفيد فاقد رنگ دانه قرمز مي باشند.( برعکس قسمت گل قرمز و ساير ارقام تجاري). 4- دمبرگ دانهال هاي حاصل از کاشت بذر ميوه تشکيل شده در قسمت موتاسيون يافته فاقد رنگدانه قرمز است. 5- مقايسه بين فرم و اندازه برگ و ساير خصوصيات مورفولوژيک دردوکلون تهيه شده از دو قسمت درختچه تفاوتي را نشان نمي دهد. شواهد موجود حاکي از وقوع شيمر( بافت ناهمساني) از نوع سکتوريال است که در آن جهش از يک سلول اصلي نوک ريشه آغاز مي شود و شاخساره نابجائي که از قسمت جهش يافته برمي خيزد، خصوصيت يک گياه کاملاً جهش يافته را بروز مي دهد. در ادامه اين تحقيق امکان تلاقي بين ارقام پرپر قرمز، ابلق و سفيد با ارقام تجاري و نحوه توارث اين صفت در دست بررسي است که گزارش پيشرفت کار متعاقباّ ارائه مي گردد.

متن کامل مقاله