عنوان
اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum)
نویسنده (گان)
حمید رضا کازرانی- نرجس لطیفی پور- -
چکیده مقاله
با توجه به کاربرد پوست انار در طب سنتي و همچنين ترکيبات آنتي اکسيدان بسيار قوي موجود در آن، اين پژوهش به بررسي تأثير عصاره اتانولي (80%) پوست انار بر فعاليت قلب مجزا پرداخت. در اين رابطه قلب مجزاي موش صحرايي (n=8) به روش لانگن دورف پرفيوز شد. پس از تثبيت به مدت حداقل 30 دقيقه، عصاره ليوفيليز شده پوست انار در غلظت‌هاي 1/0، 5/0 و 1 درصد (به ترتيب و به مدت 5 دقيقه) به محلول پرفوزيون (کربس) افزوده شد. طي دوره آزمايش، تعداد ضربان و قدرت انقباضي قلب و همچنين فشار پرفوزيون عروق کرونر (به عنوان شاخصي براي تونوس شريان کرونر) مورد مطالعه قرار گرفت. با افزودن عصاره پوست انار، ميانگين ضربان قلب به تدريج کاهش يافت به گونه اي که از 223 ضربان در دقيقه در آغاز به 79 ضربان در پايان دوره درمان کاهش يافت (p<0.001). فشار داخل بطني نيز در طي دوره درمان به طور چشمگير و معني داري نسبت به قبل از افزودن عصاره کاهش يافت (p<0.001). فشار پرفوزيون کرونر به تدريج افزايش يافت به گونه‌اي که در پايان دروه درمان 23% افزايش را نسبت به قبل از افزودن عصاره نشان مي‌داد (p<0.001). نتايج پژوهش جاري بيانگر اثرات کارديوتوکسيک قوي عصاره آبي- الکلي پوست انار مي‌باشد.

متن کامل مقاله