عنوان
اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی
نویسنده (گان)
حمید رضا کازرانی- نرجس لطیفی پور- -
چکیده مقاله
پژوش‌هاي علمي حاکي از تأثير مثبت آب انار در پيشگيري از تصلب شرائين و کاهش فشار خون مي‌باشد. با اينحال اثرات قلبي- عروقي اين ميوه بر اساس متدولوژي علمي به خوبي شناخته نيست. در اين پژوهش به بررسي اثرات قلبي انار در قلب ايزوله موش صحرايي پرداخته شد. براي اين منظور، قلب 5 سر موش صحرايي که توسط پنتوباربيتال سديم بيهوش شده بودند خارج شده و توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تثبيت قلب به مدت حداقل 30 دقيقه، آب انار ليوفيليز شده به ميزان‌هاي 1، 2 و 4% (به ترتيب به مدت 5 دقيقه) به محلول کربس ورودي به قلب افزوده شد. ميانگين ضربان قلب و فشار پرفوزيون کرونر با افزودن آب انار تغيير معني داري نشان نداد. با اينحال فشار داخل بطن قبل از افزودن آب انار 1/9±6/66 ميلي متر جيوه بود که در پايان 5 دقيقه پرفوزيون با محلول حاوي 4% آب انار به 0/11±2/78 ميلي متر جيوه افزايش يافت و 5 دقيقه پس از قطع آب انار به 1/13+0/87 ميلي متر جيوه رسيد (p<0.05). اين پژوهش پيشنهاد مي کند آب انار در غلظت‌هاي 4-1 درصد تأثير معني داري بر ضربان قلب و تونوس شريان کرونر قلب ايزوله موش صحرايي ندارد ولي موجب افزايش تأخيري اينوتروپي قلب مي‌گردد.

متن کامل مقاله