عنوان
اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف
نویسنده (گان)
حمید رضا کازرانی- نرجس لطیفی پور-
چکیده مقاله
بر اساس پژوهش‌هاي اخير، انار در پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي- عروقي نقش دارد. با اينحال بر اساس منابع موجود گزارشي در رابطه با اثرات قلبي دانه انار در دسترس نمي‌باشد. در اين رابطه قلب مجزاي موش صحرايي (n=7) به روش لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تثبيت قلب به مدت حداقل 30 دقيقه، عصاره آبي- الکلي (آب/ اتانول: 20/80، حجم/ حجم) ليوفيليز شده دانه انار در غلظت هاي 1، 2 و 4 درصد (به ترتيب و به مدت 5 دقيقه) به محلول کربس ورودي به قلب افزوده شد. پارامترهاي مورد مطالعه عبارت بودند از اينوتروپي، کرونوتروپي و فشار پرفوزيون کرونر. ميانگين ضربان قلب در طي دوره آزمايش در محدوده 219-184 ضربان در دقيقه قرار داشت و در اثر افزودن عصاره دانه انار تغيير معني داري نشان نداد. ميانگين فشار داخل بطني قبل از افزودن عصاره 3/86 -4/76 ميلي متر جيوه بود و پس از آن تفاوت معني داري نداشت. متوسط فشار پروفوزيون داخل کرونر در آغاز 75 ميلي متر جيوه بود و با 2 ميلي متر نوسان، تغيير معني داري در طي مدت آزمايش نشان نداد. بر اساس نتايج حاصل از اين آزمايش، عصاره دانه انار هيچ گونه تأثير معني داري بر اينوتروپي و کرونوتروپي قلب و يا تونوس شريان کرونر به جاي نمي‌گذارد.

متن کامل مقاله