عنوان
فاکتورهای هواشناختی موثر در مراحل مختلف رشد – نگهداری و صادرات انار
نویسنده (گان)
سیده آمنه سجادی-
چکیده مقاله
انار به عنوان يکي از اقلام صادراتي کشورمحسوب مي شود که ميتواند نقش موثري در رشد و توسعه جنبه هاي مختلف کشاورزي واقتصادي داشته باشد. لذا بررسي شرايط و فاکتورهاي مناسب جهت مراحل رشد انار – نگهداري و سپس انتقال و صادرات آن به مناطق مختلف حائز اهميت مي باشد .در اين تحقيق فاکتورهاي هواشناختي موثر مانند درجه حرارت - رطوبت نسبي و مقدار بارندگي با توجه به سطح زير کشت و ميزان توليد محصول انار در اقليمهاي متفاوت کشور از سال 1382 بررسي شد. که ميتوان با توجه به نتايج حاصله و اندازه گيري اين پارامترها به طور استاندارد و منظم توسط سازمان هواشناسي کشور دررسيدن به توسعه پايدار و برنامه ريزيهاي درازمدت مديريت کشاورزي کشور بهره مند گرديد.

متن کامل مقاله