عنوان
تعیین كارایی میزان مصرف انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس)
نویسنده (گان)
مرتضی رحیمی کیا- باقر عمادی- محمد حسین آق خانی- حسن عاقل- افشین زینلی- سید رحیم موسوی-
چکیده مقاله
چکيده با افزايش جمعيت جهان، مصرف انرژي نيازمند برنامه هاي موثر و هدفمند است. روش بررسي انرژي به طور گسترده براي تحليل مسائل مختلف در كشاورزي پايدار استفاده مي شود. مطالعه انجام شده در مورد تعيين نسبت انرژي انار در شهرستان ارسنجان صورت گرفت. سطح زير كشت انار در كل شهرستان 2400 هكتار مي باشد. متوسط عملكرد محصول انار در اين شهرستان 16000 كيلو گرم در هكتار است. در اين مطالعه انرژي معادل ورودي ها و خروجي ها محاسبه و سپس نسبت انرژي تعيين شد. نهاده ها شامل كود، سم، سوخت، الکتريسيته، آب، ادوات و نيروي انساني و محصول خروجي شامل ميوه انار و ساقه هاي هرس شده مي‌ باشد. نسبت انرژي ميوه انار 51/0 و مقادير مربوط به ميوه همراه با ساقه هاي هرس شده 97/0 محاسبه شد. كل انرژي نهاده ‌هاي مصرفي در توليد انار به طور متوسط MJ/ha 62/59386 بوده و با توجه به كل انرژي ستانده (ميوه و ساقه هاي هرس شده) MJ/ha57400، افزوده انرژي برابر MJ/ ha62/1986- به دست آمد. به طور ميانگين براي اين شهرستان سهم هر يك از نهاده هاي كود شيميايي، الکتريسيته،‌ آب، نيروي انساني، سوخت، کود حيواني، ماشين و سم به ترتيب 07/63%،‌ 18/17%، 26/13%، 32/2%،‌ 13/2%، 84/1%، 21/0%، 01/0› % بوده است. كود شيميايي و الکتريسيته بيشترين سهم انرژي مصرفي را به خود اختصاص دادند كه بايستي با مديريت صحيح در مصرف بهينه آنها گام برداشت. عدم مصرف بهينه اين نهاده ها نه تنها هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد بلكه سبب آلودگي محيط و منابع آب و خاك نيز مي شود.

متن کامل مقاله