عنوان
اثرات شوری بر میزان کود ازت و فسفرو گوگرد مورد نیاز درختان انار
نویسنده (گان)
امیر مصلحی- مجید فکری- احمد بیک محمدی-
چکیده مقاله
از آنجا که بيشتر باغهاي انار در مناطقي با اقليم گرم و خشک واقع شده است، لذا شوري آب آبياري در اکثر اين مناطق متداول بوده و از طرفي شوري آب آبياري بر ميزان قابل جذب ازت و فسفر نيز تاثير گذار مي باشد. در اين آزمايش که در يکي از باغهاي انار روستاي علي آباد کشمر( از توابع شهرستان بردسکن، استان خراسان رضوي) صورت گرفت، دو نوع آب آبياري با شوري متفاوت در مدت 2 سال به يک باغ انار10 ساله که بافت خاک (لوم رسي) و رقم يکسان (خزر بردسکن) داشت و به دو قسمت مساوي تقسيم شده بود اعمال گرديد. اين آزمايش به صورت يک طرح فاکتور يل و در قالب بلوک کامل تصادفي در 10 تيمار و سه تکرار انجام شد. نتايج حاصله از مقايسه ميانگين ها نشان داد که تيمار( N500P300S200 ) با شوري8/ با ميانگين عملکرد سالم 47 و عملکرد کل 52 کيلوگرم به ازاي هر درخت نسبت به ساير تيمار ها در سطح 5 درصد توسط آزمون دانکن معني دار شد. با افزايش شوري ميزان جذب عناصر توسط ريشه درخت و عملکرد ميوه کاهش پيدا کرد.

متن کامل مقاله