عنوان
ارزیابی نیازهای آموزشی باغداران انار شهرستان یل¬آباد
نویسنده (گان)
محمدصادق اللهیاری-
چکیده مقاله
به منظور برنامه¬ريزي تهيه و تدوين برنامه¬هاي آموزشي اثربخش منطبق با خواست و علاقه بزرگسالان لازم است که نيازهاي آموزشي از طريق فرايند نيازسنجي شناسايي گردد. جمع¬آوري اطلاعات از مخاطبان بالقوه و درگير ساختن علمي آنها در فرايند تشخيص برنامه¬هاي آموزشي احتمال اجرا نمودن برنامه¬هاي آموزشي مناسب و دستيابي به بروندادهاي مورد نظر را افزايش مي¬دهد. از اين رو اين مقاله به دنبال سنجش و اولويت¬بندي نيازهاي آموزشي باغداران انار روستا ي يل¬آباد با هدف بهسازي و توسعه باغهاي انار است. اهداف اختصاصي تحقيق شامل شناسايي ويژگي¬هاي شخصي اقتصادي و اجتماعي باغداران انار و نياز آموزشي آنها در زمينه بهسازي و توسعه باغ¬هاي انار وتعيين ارتباط انها با نيازهاي آموزشي¬شان است. طرح تحقيق از نوع توصيفي همبستگي مي¬باشد که براي گرداوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جامعه¬ي آماري شامل آن دسته از باغداران انار است که حداقل 200 اصله درخت انار يا يک هکتار باغ انار درروستاي يل¬آباد شهرستان ساوه داشتند که با استفاده ازروش نمونه¬گيري تصادفي ساده 56 باغدار انتخاب شد. ابزار تحقيق از لحاظ روايي ظاهري و محتوايي براساس نظر متخصصان و صاحبنظران در رشته¬هاي باغباني و ترويج تنظيم براي تعيين اعتبار پرسشنامه نيز از روش آزمون مقدماتي استفاده شد که آلفا کرونباخ ان 9% بود که مبيين اعتبار مناسب ان براي گردآوري داده هاست. يافته¬هاي تحقيق نشان مي¬دهد که سطح دانش باغداراني که در کلاس¬هايآموزشي شرکت نموده¬اند به طور معني¬داري بيشتر از باغداراني است که در کلاس¬ها شرکت نکرده¬اند افزون براين آنها نياز به شرکت در کلاس¬هاي مبارزه با آفات و بيماري خصوصاً آشنايي بانظام آبياري قطره¬اي را احساس کرده¬اند.

متن کامل مقاله