عنوان
بررسی امکان کنترل آفت کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae)
نویسنده (گان)
المیرا ابوترابی-
چکیده مقاله
کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae از آفات مهم انارستانهاي ايران به شمار ميايد و در صورت عدم مبارزه با آن توليد و کيفيت انار کاهش پيدا کرده و صادرات آن را نيز تحت الشعاع قرار ميدهد. نظر به اينكه کنترل شيميايى با استفاده از سموم حشره كش موفقيت آميز نبوده است بلكه سبب بر هم زدن تعادل طبيعى و از بين رفتن حشرات مفيدى كه خود مى توانند كرم گلوگاه را پارازينه كنند خواهد شد از اين رو اين بررسي با هدف عدم استفاده از سموم شيميايي و توليد محصول سالم، با بکار گيري روش کنترل بيولوژيک با استفاده از نماتد پارازيت حشرات (entomopathogenic nematodes, EPN ) به منظور کنترل اين آفت مهم تدوين گرديده است. نماتدهاي حشره دوست از نظر شکل و اندازه متنوع بوده و حشرات بعنوان ميزبان هاي واسط يا قطعي آنها بوده که ممکن است رابطه ميزباني آنها بصورت اجباري يا اختياري باشد. دو جنس Stienernema و Heterorhabditis متعلق به راسته Rhabditida مهمترين گونه هاي نماتد پارازيت حشرات را دارا مي باشند. گونه هاي اين دو جنس ، با باکتريهايي از جنس Photorhabdus و Xenorhabdus رابطه همزيستي داشته و آنها را حمل مي کنند که براي ميزبانشان کشنده است و اين خصوصيت آنها را مناسبتر از ساير گروه نماتد ها در کنترل بيولوژيک عليه حشرات مي نمايد. لاروهاي سن سوم تنها مرحله آزادزي اين نماتدها بوده و به محض يافتن ميزبان حساس، اين لاروها از طريق کوتيکول سطح بدن، منافذ طبيعي مانند دهان، مخرج و سوراخهاي تنفسي به داخل هموسل ميزبان نفوذ نموده و در آنجا باکتري ها را از طريق مخرج خود آزاد مي نمايند. اين باکتري ها تکثير يافته و ميزبان را در عرض 48-24 ساعت از بين مي برتد. در بررسي هاي مقدماتي، گونه Stienernema feltiae که بومي کشور است و از مزرعه يونجه در استان تهران جمع آوري و جداسازي شده است توانست سنين لاروي آفت کرم گلوگاه انار را ظرف مدت 72-48 ساعت بيمار نموده و از بين ببرد. ضمناً در آزمايشي که با خاک حاوي نماتد موصوف انجام شد، لاروهاي آلوده کننده نماتد توانايي به دام انداختن لارو هاي کرم گلوگاه را نشان دادند و آنها را بيمار نموده و از بين بردند. بنابراين با توجه به نتيجه مطلوبي که از بررسي مقدماتي کنترل کرم گلوگاه انار توسط نماتد پارازيت حشرات حاصل شده است.

متن کامل مقاله