عنوان
بررسی اثرات یخبندان شدید زمستان سال 1386 بر درختان انار شهرستان ساوه استان مرکزی
نویسنده (گان)
مجتبی مرادی-
چکیده مقاله
آشنايي انسان با تغييرات اقليمي و اثرات آن بر روي زندگيش عمري طولاني دارد ولي انسان در دهه هاي اخير به تاثيرات اقليم در برنامه ريزي و مديريت محيط توجه نموده است . آگاهي از چگونگي وقوع سرما و يخبندان در هر ناحيه اي يكي از بنيادي ترين تحقيقات اقليم كشاورزي است كه ميتواند برنامه ريزان كشاورزي و خود كشاورزان را به منظور كاهش خسارات سرما راهنمايي و كمك نمايد . در مقاله حاضر به بررسي يخبتدان شديد به وقوع بيوسته در زمستان سال 1386 در شهرستان ساوه و خسارتهاي گسترده آن بر باغات انار اين شهرستان پرداخته شده است . شدت و مدت سرما و يخبندان با توجه به آمار ثبت شده در ايستگاههاي منطقه مورد بررسي قرار گرفت و سپس به خسارتهاي شديد آن بر باغات انار اين شهرستان پرداخته شده است . طي اين يخبندان تقريبا تمامي باغات انار شهرستان نابود شدند وخسارتهاي بسيار زيادي به کشاورزان و باغات وارد شد . در انتها نيز بيشنهاداتي جهت جلوگيري از حوادث مشابه ارائه گرديده است

متن کامل مقاله