عنوان
استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
نویسنده (گان)
جواد سرگلزایی- محمدتقی میرمحمدی-
چکیده مقاله
در اين مقاله عصاره گيري از هسته انار توسط سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن مطالعه شده است. در اين تحقيق با تغيير پارامترهاي عملياتي دما و فشار، دي اکسيد کربن به حالت فوق بحراني رسيده و شدت استخراج و درصد ترکيب روغن متفاوت مورد آزمايش قرار گرفته است. مطابق با ماکزيمم بازده 2.66 گرم روغن به ازاء 100 گرم هسته انار، بعد از 3 ساعت مقدار استخراج بيش از 14 درصد کل هسته انار رسيد. در اين تحقيق براي تعيين درصد روغن موجود در هسته انار از دستگاه سوکسيله استخراج به کمک هگزان نرمال استفاده شد و ماکزيمم بازده روغن بعد از 7 بار تکرار 11.8 درصد گزارش شد. با انجام آزمايش کروماتوگرافي، ترکيب اسيدهاي چرب روغن استخراج شده نشان داد که اسيدهاي چرب شامل C16، C18، C20، C22 و C24 در روغن هسته انار موجود مي باشد. در نهايت يک مدل نفوذ انتقال جرم بين فاز جامد و سيال فوق بحراني، ضريب نفوذ انتقال جرم و پراکندگي محوري در فاز سيال ارائه و به کار برده شد. نتايج نشان داد که اين مدل با داده هاي آزمايشگاهي موافقت خوبي نشان مي دهد.

متن کامل مقاله