عنوان
مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی
نویسنده (گان)
جواد سرگلزایی- نازگل عرفانی قربانی-
چکیده مقاله
شبکه هاي عصبي مصنوعي يک ابزار کلي براي بدست آوردن روابط غير خطي بين ورودي ها و خروجي ها بدون دانستن جزئيات اين روابط است. در اين مقاله يکي از کاربرد هاي شبکه عصبي براي سيستم سيال فوق بحراني با پمپ دي اکسيد کربن توسط کنترلر ارائه شده است. در اين سيستم سرعت دي اکسيد کربن بر اساس مقدار فشار تغيير مي کند که مقدار آن در سيستم کنترلر تعيين مي شود. سيستم سيال فوق بحراني براي روغن گيري از هسته انار در دماهاي 40 و50 درجه سانتيگراد و در محدوده فشار 200 تا 350 بار تست مي گردد. با آموزش نتايج تجربي توسط شبکه عصبي سرعت دي اکسيد کربن و ميزان روغن گيري از هسته انار و به عبارتي بازده سيستم استخراج، براي فشار 280 بار در دماي 45 درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. تغيير يا افزايش بازده ايجاد شده براي رسيدن به درصد (يا حداکثر) استخراج مورد نظر در يک پروسه معين، به عنوان عملکرد سيستم سيال فوق بحراني، تعريف مي شود. نتايج مدلسازي با شبکه عصبي نشان داد که مي توان اين مدل را تعميم داده و نتايج آن را براي شرايط غير از آزمايش نيز به کار برد. چرا که نتايج مدل موافقت خوبي با داده هاي آزمايشگاهي دارد.

متن کامل مقاله