عنوان
ارزیابی دو روش کاربرد و مکانیسم اثر اسپرمیدین و کلرید کلسیم در تعدیل سرمازدگی میوه انار رقم ملس یزدی
نویسنده (گان)
اصغر رمضانیان- مجید راحمی-
چکیده مقاله
انار يک محصول نيمه گرمسيري است و در دماهاي پايين تر از 5 درجه سلسيوس و بالاتر از نقطه انجماد دچار آسيب سرمازدگي مي شود. به منظور حفظ کيفيت ظاهري و ارزش تغذيه اي ميوه انار رقم ملس يزدي در طول مدت نگهداري در انبار سرد از تيمارهاي کلريد کلسيم 2 درصد در ترکيب با اسپرميدين 2 ميلي مولار به دو روش غوطه وري و نفوذ تحت خلاء استفاده شد. تيمارهاي مورد استفاده در هر دو روش باعث کاهش سرمازدگي و حفظ ويژگي هاي کيفي ميوه انار در انبار سرد شدند. به طور کلي تيمار کلريد کلسيم 2 درصد در ترکيب با اسپرميدين 2 ميلي مولار به روش غوطه وري به عنوان بهترين تيمار پس از برداشت براي جلوگيري از سرمازدگي ميوه هاي انار شناسايي شد. تيمارهاي مورد استفاده به هر دو روش باعث کاهش توليد مالون دي آلدئيد شدند. برسي ها نشان داد که نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع به اسيدهاي چرب اشباع در ميوه هاي تيمار شده به روش غوطه وري در تمام مراحل نمونه برداري بيشتر از ميوه هاي تيمار شده به روش نفوذ تحت خلاء بود.

متن کامل مقاله