عنوان
تاثیر بور وتنظیم کننده های رشد بر جوانه زنی دانه گرده انار
نویسنده (گان)
علی ایمانی- علی مومن پور- اصغر عزیزی-
چکیده مقاله
اين تحقيق به منظور تعيين اثرات بور وتنظيم کننده هاي رشد: نفتالين اسيد اسيتيک(NNA) با غلظت 0، 50 و150 ميلي گرم در ليتر؛ اسيد جيبرليک(GA3) با غلظت 0، 50 و150 ميلي گرم در ليتر، اسيد ايندول بوتيريک) با غلظت 0، 50 و100 ميلي گرم در ليتر؛ و اسيد بوريک با غلظت 0، 100 و200 ميلي گرم در ليتر بر جوانه زني دانه گرده در رقم هاي آلک ترش ساوه و پوست سفيد ترش در انار در محيط کشت 10% ساکارز و 5/1% آگار در دماي 24 درجه سانتيگراد و در شرايط تاريکي انجام گرفت. نتايج نشان داد که تيمارهاي مختلف روي در صد جوانه زني داراي اثرات متفاوت بود. بالاترين صد جوانه زني(به طور متوسط70 در صد) براي رقم پوست سفيد ترش در محيط کشت حاوي10% ساکارز، 5/1% آگار،: نفتالين اسيد اسيتيک(NNA) با غلظت 50 ميلي گرم در ليتر، اسيد ايندول بوتيريک با غلظت 50 ميلي گرم در ليتر؛ و اسيد بوريک با غلظت 100 ميلي گرم در ليتر به دست آمد.پايين ترين درصد جوانه زني(با صفر درصد) در هر دو رقم انار در محيط کشت حاوي 10% ساکارز، 5/1% آگار و نفتالين اسيد اسيتيک(NNA) با غلظت 150 ميلي گرم در ليتر، اسيد ايندول بوتيريک با غلظت 100 ميلي گرم در ليتر و اسيد جيبرليک با غلظت 150 ميلي گرم در ليتر به دست آمد. جوانه زني گرده در محيط کشت حاوي نفتالين اسيد اسيتيک و اسيد جيبرليک و اسيد ايندول بوتريک و يا ترکيب از اين مواد بدون اسيد بوريک شديداً بازداشته شد.

متن کامل مقاله