عنوان
مقایسه ارقام انار صادراتی از نظر آلودگی به کرم گلوگاه، ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه
نویسنده (گان)
منصور شاکری-
چکیده مقاله
انار بومي‌ ايران‌ است و‌ در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تنوع، كيفيت، سطح زير كشت، توليد و صادرات انار مقام اول جهان را داراست. ذخائر غني ژنتيكي از ارقام مختلف انار در ايران، از جمله توانمنديهاي كشور در اين زمينه محسوب مي‌گردد. در حال حاضر شب پره خرنوب موسوم به كرم‌گلوگاه، تركيدگي و آفتاب ‌سوختگي ميوه مهمترين عوامل خسارتزاي انار کشور هستند و بهره‌گيري از پتانسيل‌ غني ژنتيکي انار مناسب¬ترين راه براي کاهش خسارت آفات و امراض و ارتقاء کمي و کيفي محصول انار مي¬باشد. در اين راستا از سال 1386 در ايستگاه انار مهريز( استان يزد) تعداد پنج رقم انار صادراتي كشور به نامهاي رباب ‌فارس، شيشه‌كپ فردوس، ملس ساوه، نادري بادرود، ملس دانه ‌سياه يزد، به همراه 3 رقم انار محلي يزد به نامهاي اصفهاني دانه‌ قرمز، حسيبي و اسلام‌آباد در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 4 تكرار از نظر ميزان آلودگي به كرم گلوگاه انار، تركيدگي و آفتاب سوختگي ميوه بررسي و نتايج حاصل با استفاده از نرم‌افزار MSTAT-Cآناليز گرديد. نتيجه اين بررسي نشان مي‌دهد اختلاف بين ارقام از نظر هر سه عامل مورد بررسي در سطح احتمال يك ‌درصد معني‌دار مي‌باشد. در گروه‌بندي ارقام از نظر آلودگي به کرم گلوگاه، رقم شيشه‌كپ در صدر و ارقام نادري بادرود، حسيبي مهريز و ملس ساوه در گروه كمترين درصد آلودگي قرار گرفتند. از نظر تركيــدگي ميـوه، رقم حسيبي مهريز حساس‌ترين رقم و ارقام رباب فارس، اسلام‌آباد مهريز و نادري بادرود گروه مقاوم را تشكيل دادند. همچنين رقم نادري با 60/33 درصد آفتاب‌سوختگي به تنهايي گروه حساس و رقم شيشه‌‌كپ فردوس با 63/8 درصد خسارت از اين نظر مقاوم‌‌ترين رقم بود.

متن کامل مقاله