عنوان
بررسی مقاومت به سرمای برخی از ارقام انار ایرانی
نویسنده (گان)
علی اکبر قاسمی سلوکلوئی- احمد ارشادی- سید ضیاالدین طباطبایی-
چکیده مقاله
سرماي زمستانه يکي از مهمترين عوامل محدود کننده کشت انار در ايران مي¬باشد. در اين تحقيق مقاومت به سرماي برخي از ارقام انار ايراني شامل آلک، ملس ترش ساوه ، آقا محمدعلي، تابستانه، گلمخانه اروميه و شيرين نار پاوه طي رکود عميق زمستانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که کمترين ميزان نشت نسبي يون ها در نمونه هاي ساقه تحت تنش سرمايي21- درجه سانتي گراد مربوط به ارقام آلک و آقا محمدعلي بود. همچنين بالاترين ميزان کربوهيدرات کل در ارقام آلک و آقا محمدعلي مشاهده شد، اما در بررسي ميزان پرولين، رابطه مشخصي بين پرولين و نشت يوني ارقام مشاهده نشد. با توجه به ميزان نشت يوني در تيمارهاي سرمايي مختلف و همچنين ميزان کربوهيدرات کل نمونه ساقه، ارقام را از نظر مقاومت به سرما مي توان به دو دسته ارقام نسبتاً مقاوم ( آلک و آقا محمد علي) و ارقام حساس (گلمخانه اروميه، شيرين نار پاوه، تابستاني وملس ترش ساوه) تقسيم بندي کرد..

متن کامل مقاله